Barnas arbeidsmiljø

Røyseplassen barnehage jobber aktivt med temaer innenfor Helse - miljø og sikkerhet og ser på det som en helt nødvendig og sentral faktor for god kvalitet. For barnas del er det Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som er gjeldende og det førende i forhold til deres arbeidsmiljø (til sammenligning med personalets arbeidsmiljølov). Eier og leder i barnehagen skal påse at vilkårene i forsrkiften oppfylles og skal samtidig legge frem opplysninger som er nødvendig her for at kommunen skal kunn gjennomføre sine plikter i forhold til denne forskrift.

Røyseplasen barnehage ble opprinnelig godkjent for drift ved oppstarten i desember 1992. Da forskriften om miljørettet helsevern kom i 1996 ble barnehagen sjekket opp mot forskriften og på nytt godkjent i henhold til de gjeldende krav.

p9.jpg

§ 9.Utforming og innredning

Røyseplassen barneahge har store gode lokaler og uteområde. Barnehagen er godkjent med 244 m2 leke- og oppholdsareale inne og vel 4 mål ute. Det er et klart mål om at bygg og eiendom skal holde høy og god kvaliktet og vedlikeholde jevnlig og på en måte som gir et innbydende, utviklende og godt inntrykk.

p10.jpg

§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv.

Barnehagen har 3 avdelinger hvorav 2 av avdelingene har barn som kan ha behov for soving. I forhold til at barnehagen har naturprofil ønsker vi en modell hvor barna fortrinsnvis sover ute i vogn. Dersom de bare har behov for å hvile litt, eller ikke ønsker å sove ute kan de sove inne på madrasser. På kalde dager sover barna i vogn inne i gangen. Alle avdelingene skal legge tilrette slik at barnas ulike behov for aktivitet og hvile dekkes og det gjøres mye gjennom gruppedeling, ulike ute/innetid og smårom med ulike aktivitet.

§ 11.Måltid

I Røyseplassen barnehage betales det inn kostpenger hver måned, barna har hovedsakelig IKKE med mat hjemmefra men serveres det 3 måltider pr. dag i barnehagen.

  • Frokost (07.30 - 08.30) felles på kjøkkenet etter hvert som barna kommer. Brødmat, havregryn/grøt eller kornblanding med melk eller vann til drikke
  • Lunsj (10.30 - 11.30) spises på den enkelte avdeling eller ute. Består hovedsakelig av brødmat men med varm mat en gang i uken.
  • Mellommåltid/frukt (13.30 - 14.30): Knekkebrød og frukt/grønnsaker

Helsedirektoretets veileder bra mat i barnehagen danner grunnlaget for mat og måltider i Røyseplassen barnehage

12p.jpg

§ 12.Psykososiale forhold.

Barnehagen skal være et godt sted å være for både barn og voksne. Det er nulltoleranse for mobbing og negativ atferd mot andre. Sosial kompetanse er en av de aller vilktigtste ferdighetene du kan tilegne deg i barnehagetiden og er noe vi i Røyseplassen jobber med til enhver tid. Vi har gjennom mange år jobbet med temaet «Truls og Trine» av Kari Lamer samt «Venner» av Linda Palm, Lisa Sollenberg. Venner er nok noe vil gå videre med mens Truls og Trine byttes ut med Være sammen fra Universitetet i Stavanger (prosjekt fraNorges beste barnehage)

13p.jpg

§ 13.Rengjøring og vedlikehold.

Røyseplassen barnehage har store gode lokaler med et klart mål om at renhold og vedlikehold skal holde høy karrakter. For å få til det, har barnehagen en tett og tydelig dialog med renholdsfirmas om står for daglig renhold og periodisk renhold. I tillegg har vi serviceavtale med ulike eksterne firma for vedlikehold, renhold og service på ulike tekniske installasjoner.

14p.jpg

§ 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap.

Røyseplassen barnehage skal være et godt og sikkert sted å være for både barn og voksne. Høy ikkerhet og god helsemessig beredskap er svært viktig for oss og noe vi jobber aktivt med gjennom Styrerassistenten og Barn-Nett.

Risikovurdeirng & avviksmelding:Forebyggende foretar vi jevnlige risikovurderinger av ulike deler av driften. I tillegg skal personalet ved nye aktiviteter, turer til nye steder eller ved endrede rammevilkår foreta en risikovurdering og ut fra det fatte de nødvendige forebyggende tiltak. Alle i personalet som avdekker avvik er selv ansvarlig for å forsøke en utbedring. Dersom personalet avdekker gjentagende avvik eller avvik de ikke selv umiddelbart kan utbedre skriver de avvismelding og leverer daglig leder for videre oppfølging. Etter overordnede risikovurderinger ser vi at det er størst sjanse for skader og ulykker i utetiden inne i barnehagen.

Kaptein & deltager:For å forebygge bedre her har vi valgt en ordning med KAPTEING og DELTAGER på alle avdelinger. Gjennom produktet ebarnehage har personalet til enhver tid oversikt over antall barn tilstede, kontaktinformasjon på barna, beskjeder i forhold til barna etc. Kapteinen går med telefonen rundt halsen og teller gjennom ebarnehage barna min. hvert 10 minutt. I tillegg er denne telefonvakt og formidler beskjeder. Den/de som ikke er kaptein er deltagere og skal som ordet sier delta i lek og aktiviter med barna.

§ 15.Førstehjelp.

Småskader og skrubbsår hører barndommen til og er noe vi må se på som en erfaring for barna. Men, større skader og ulykker er IKKE noe vi vil ha i barnehagen. I Røyseplassen finnes førstehjelpsskap og «skadestol» på fast plass - kjent for både barn og voksne. I tillegg skal alle avdelinger og grupper ha førstehjelpsutstyr i sekken på ALLE turer. Brannteppe og branngele i sekken er en forutsetning for å kunne ha bål i sesongen.

Personalet i barnehagen skal ha førstehjelpskurs hvert år samt at de «sertifiseres» gjennom sikkerhetskortetså lenge det er en del av satsingen til Drammen kommune.

De eldste barna i barnehagen har førstehjelpskurs 1 gang i året og målet er at rutinen med varsling i ulike situasjoner skal sitte, de skal mestre stabilt sideleie og vite hva man kan gjøre for å stoppe en blødning som ikke er alt for stor.

16p.jpg

§ 16.Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold.

Når barna startet i barnehagen skal de i henhold til barnehageloven levere en erklæring om barnas helse. Dersom barnet har fulgt det ordinære vaksinasjonsprogrammet denne erklæringen gjøres av foresatte gjennom et skjema som deles ut i barnehagen. Dersom barna ikke har fulgt dette programmen, må legen skrive en erklæring om barnas helse.

Melde- og opplysningsplikt:

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt,eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

17p.jpg

§ 17.Smittevern.

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Håndhygiene: Spredning av smitte i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontakt mellom barna og god håndhygiene er er en viktig forbyggende faktor som vi jobber mye med i Røyseplassen.

Overordnet har barnehagen to hovedregler som hos oss er ufravikelige:

  1. Barna må være feberfrie KVELDEN før de kommer til barnehagen
  2. Barn med oppkast og diare må holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet

Ut over det er regelen at barn som skal være i barnehagen må ha en almentilstand som gjør at barnet har utbytte av oppholdet i barnehagen. Variasjonene og vurderingene her er svært mange men i Røyseplassen velger vi å forholde oss til anbefalringer fra folkehelseinstituttet i forhold til når barna må være hjemme fra barnehagen

§ 18. Røyking.

Det er IKKE, under noen omstendighet, tillatt for noen å:

  • røyke i barnehagens lokaler.
  • røyke i barnehagens uteområde når det er barn tilstede

Det er ikke tillatt for personalet å røyke eller snuse i samvær med barna. Røykepauser skal reduseres til et minimum og det skal IKKE lukte røyk av klær i samvær med barna

19p.jpg

19.Inneklima/luftkvalitet.

Inneklimaet og luftkvaliteten skal være god for både barn og voksne. I Røysplassen er det installert ventilasjonsanlegg som får service 2 ggr i året. Det er nattesenking på temeraturen og separat termostat på alle rom. I 2014 ble ranon nivået målt og funnet godkjent etter en liten justering på ventilasjonsanlegget.

20p.jpg

§ 20.Belysning.

I forbindelse med rehabilitering av bygget i 2010 ble alle lysarmaturer byttet ut til en ny og moderne armatur. På avdeling kan armaturene unntaksvis dimmes.

§ 21.Lydforhold.

Støynivået i norske barnehager er normalt sett urovekkende høyt sier PBL i en artikke. Dette har barnehagene vår tatt på alvor og sommeren 2013 monterte vi støydempende plater i taket på alle 3 avdelingene og tilhørende smårom. Det har vært et utrolig positivt tiltak og noe vi merker godt i hverdagen.

22p.jpg

§ 22.Drikkevann

Drikkevannet i barnehagen, i likhet med kommunen for øvrig, kommer fra Glitre.

Når barna er på tur har de enten med vann fra flasker hjemmefra eller barnehagen tapper det på rene flasker fra barnehagen.

§ 23.Sanitære forhold.

Toalettene på alle avdelingene er i barnehøyde og dermed godt tilpasset barna. Vaskeservantene har berøringsfrie armaturer og såpedispensere for håndvask.

På turer bruker vi naturen eller portable toaletter med våtservietter og håndsprit til håndhygiene.

§ 24.Avfallshåndtering

Barnehagen praktiserer kildesortering!

På fellesrom: matavfall, restavfall, glass/metall, papir og el-avfall

På avdeling: matavfall, restavfall og papir