Barnehagens vedtekter

Røyseplassen barnehage er organisert og drevet som et samvirkelag hvor alle som signerer kontrakten er eiere etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer skissert i bl.a barnehagens vedtekter.

§ 1 Samvirkelaget.

Samvirkelagets navn er: Røyseplassen barnehage SA. Samvirkelaget har skiftende medlemstall, skiftende kapital og begrenset ansvar. SA Røyseplassen barnehage eies av alle medlemmene med begrenset ansvar. Det enkelte medlem svarer således ikke utover sin andel for lagets forpliktelser. Samvirkelaget skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§2 Formålet.

Formålet er på beste måte å etablere, eie og drive barnehage for Medlemmenes barn. Samvirkelaget har ikke næring som formål og er et non profitt foretak.

§ 3 Samvirkekapital.

For å bli medlem må det kjøpes andeler. Hver andel skal være på kr 500,-. Andeler og Samvirkekapital kan variere, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Størrelsen på barnehageplassene som tilbys må samsvare med ledig kapasitet i barnehagen. Det skal tilstrebes 100 % dekning på plassene.

En andel gir rett til barnehageplass for 1 - et - barn. Andelen kan overdras til andre, men styret må godkjenne denne overdragelsen. Overdragelse mellom ektefeller eller samboere som gjelder samme barn trenger ikke styrets godkjennelse. Imidlertid må det gis melding til Samvirkelaget innen 14 dager etter at overdragelsen har funnet sted. Dersom Medlem har utestående fordringer på oppsigelsestidspunktet forbeholder Samvirkelaget seg retten til delvis eller fullt ut å tilbakeholde Samvirkekapitalen.

§ 4 Medlemmene.

Medlemmene har førsterett til å ha sine barn i barnehagen. Samvirkekapitalen må være innbetalt før retten til barnehageplass kan fremlegges. Dersom en medlem ikke benytter seg av denne rett, skal andelen tilbakeføres umiddelbart. Det vil si at retten til å være medlem gjelder kun så lenge medlem har barn i barnehagen.

Barnehagen forbeholder seg retten til å registrere personnummer på de medlemmene som er ansvarlig for betalingen samt på de barna som det takkes ja til barnehageplass for. Opplysningene oppbevares konfidensielt og slettes 1 år etter at barnet har sluttet i barnehagen.

Alle vedtak som gjelder endringer i vedtektenes § 1, 2, 3, 4 må ha 2/3 flertall og disse må representere minst halvparten av andelene.

§5 Oppsigelse.

 • Oppsigelsesfristen er 2 måneder - gjeldende fra aksept av tilbudet.

 • Det kreves skriftlig oppsigelse levert styrer innen den 1. i måneden.

 • Samvirkebeviset må returneres sammen med oppsigelsen.

 • Det må oppgis et kontonummer som Samvirkekapitalen kan overføres til.

 • Dersom et barn skal slutte etter 15. mai, må det betales ut det inneværende barnehage år, dvs. juni måned. Skulle barnehagen få inn nye barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres tilsvarende

§6 årsmøtet.

Årsmøtet er Samvirkelagets øverste organ og skal ledes av styreleder. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned og medlemmene skal innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde en foreløpig dagsorden. Som medlem regnes de som er registrert som eiere av en andel i barnehagen pr. 01.01. Alle medlemmene har møterett til årsmøtet og medlemmene kan være representert med fullmakt. På årsmøtet skal det føres protokoll som signeres av møteleder samt 2 - to - på møtet valgte medlemmer.

Forslag til saker fra medlemmene må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden oversendes medlemmene minst 1 - en - uke før møtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På møtet kan det ikke behandles forslag som ikke på forhånd er meldt styret og oppført på endelig dagsorden. Dersom årsmøtet i henhold til ovenstående ikke er vedtaksberettiget, avholdes nytt årsmøte etter 3 uker og saken blir avgjort med simpelt flertall. Hver andel gir en stemme.

§ 7 årsmøtets oppgaver.

Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

2. Gjennomgang av styrets og revisor sin beretning.

3. Godkjennelse av regnskap og budsjett.

4. Valg av styremedlemmer (sitter for 2 år).

5. Valg av revisor

6. Eventuelle forslag om vedtektsendringer.

7. Eventuelt forslag om oppløsning.

8. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være behov for det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer etter regler for ordinært årsmøte. Dersom minst ¼ av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Styret.

Samvirkelaget skal ledes av et styre som er Samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning: Styret består av 5 medlemmer som blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet. Det skal hvert år stå 2-3 medlemmer på valg slik at styrets medlemmer overlapper. Styret konstituerer seg selv og velger selv leder, referent og eiers representant til samarbeidsutvalget. Nytt styre skal være konstituert innen medio juni.

§10 Styrets arbeidsform.

Styremøter avholdes på kveldstid. Det skal være minimum 6 møter i løpet av året, utover dette skal styret innkalle til møte etter behov. Styreleder har ansvar for å innkalle til møte i god tid. Styrets medlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styret skal behandle saker i møte hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styreleder skal sørge for at styremedlemmer så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte.

En beslutning av styret krever et flertall av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av saken det er stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede gjelder hans fullmakt eller det møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid, sted og deltakere samt behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlemmer som ikke er enig i styrets beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er kun tilgjengelig for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang. Styret er ikke beslutningsdyktig dersom mindre enn 3 medlemmer er til stede.

§ 11 Styrets arbeidsoppgaver.

Styret skal drive Samvirkelaget på beste måte, i samsvar med Samvirkelagets vedtekter og årsmøtets vedtak og derigjennom:

 • velge forretningsfører

 • være ansvarlig for lagets økonomi og bemanning

 • fastsette budsjett

 • forelegge regnskap, fastsatt budsjett og årsberetning på årsmøte

 • ansette daglig leder

 • fastsette gebyr/konsekvenser for manglende henting av barn og manglende dugnad.

§ 12 Daglig leder.

Barnehagens daglige leder ansettes av styret og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder:

har ansvaret for at barnehagen har et IK- system som er i henhold til lover og forskrifter.

står for den daglige ledelse av Samvirkelagets virksomhet og skal følge retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Samvirkelagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

skal sørge for at Samvirkelagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem og denne redegjørelsen skal da gis til samtlige styremedlemmer. Styrer har møteplikt på styremøter og møter i Samarbeidsutvalget. Styrer har tale og forslagsrett i begge fora, men har ikke stemmerett.

§ 13 Samarbeidsutvalget (SU).

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Saker som gjelder ansettelser opptak av barn og lignende skal ikke behandles av SU.

SU skal ha 5 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra personalet og 1 representant fra eier (dvs. 1 styremedlem). I tillegg møter barnehagens styrer.

SU konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Som SU's vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er ikke lederen til stede gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende Samvirkelaget. Tid og sted for møtene skal gå frem av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalget medlemmer, styret, daglig leder og de personer samarbeidsutvalget til tilgang.

§ 14 Foreldreråd.

Foreldrerådet skal fremme felles interesser til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 • Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

 • Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.

 • Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for deres forhold til bhg.

 • Barnehagens styrer har ansvaret for å kalle inn til det første foreldrerådsmøte på høsten.

 • Foreldreråd holdes minst 1 gang i året - gjerne i forbindelse med foreldremøte på høsten.

 • Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og alminnelig flertallsvedtak gjelder

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtet skal gå frem av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder og personer foreldrerådet til tilgang.

§ 15 Revisjon.

Samvirkelagets styre skal sikre stabil økonomi og revisjonen skal gå nøye gjennom lagets regnskap og forvaltning. Revisjonsberetningen skal vedlegges regnskapet på årsmøtet.

§16 Overskudd.

Eventuelt overskudd i Samvirkelaget avsettes til å møte eventuelle fremtidige vedlikeholdsutgifter eller til nedbetalings av husbanklån.

§ 17 Oppløsning av Samvirkelaget.

Oppløsning av Samvirkelaget kan bare behandles på årsmøte. Dersom Samvirkelaget skal oppløses, krever det ¾ flertall blant de fremmøtte på årsmøtet. Disse må representere minst halvparten av medlemmene. Dersom årsmøtet i henhold til ovenstående ikke er vedtaksberettiget, avholdes nytt årsmøte etter 3 uker og oppløsning skal skje ved ¾ flertall blant dem som er tilstede. Dersom laget blir oppløst skal andelene betales tilbake så langt det er midler til dette. Eventuelle midler utover dette skal overføres til barnehagesektoren i Drammen.

§ 18 Dugnad og verv i styre/su.

Medlemmene som får seg tildelt barnehageplass har plikt på å stille til valg i Samvirkelagets styre og samarbeidsutvalg, samt delta på dugnader. Dugnadstimene er begrenset oppad til maks 20 timer pr. år. Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres, skal det kreves en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret, etter innspill fra samarbeidsutvalget. Deltagelse i barnehagens styre og samarbeidsutvalg gir fritak for annet dugnadsarbeid

§ 19 Overordnet mål for barnehagen (formålsparagrafen i barnehageloven)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 20 Arealutnytting.

Netto lekeareal skal være min. 4 m2 for barn over 3 år og min. 5,3 m2 for barn under 3 år.

§ 21 åpningstider.

Barnehagen har åpent mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00. Styret i barnehagen kan kreve ekstra betaling ved gjentatte hentinger utenfor barnehagens åpningstid. Denne betalingen fastsettes til et rettsgebyr pr gang. Forut for et slikt krav skal det sendes en skriftlig advarsel.

• Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

• Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.

• Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år, da er barnehagen stengt.

Dersom åpningstiden ikke respekteres, kan styret bestemme at medlemmene skal miste sin rett til barnehageplass. Barnehagens rutiner ved for sen henting gjøres her gjeldende. Barnehagen har mulighet til å redusere åpningstidene i 2 timer til 08.00-16.00, i høst-, jule-, vinter- og påskeferie i tillegg til juli. Foresatte som har meldt på barnet sitt, skal varsles minimum 1 uke før en slik endring. Ved færre enn 5 barn påmeldt har barnehagen anledning til å stenge barnehagen. Foresatte som har meldt på barnet sitt, skal varsles i god tid. Er barnehagen stengt mer enn 1 dag skal det varsles innen 3 dager etter foresattes påmeldingsfrist.

§ 22 Ferie.

Barnehagen holder åpen hele året, men i perioder med få barn vil avdelinger slå seg sammen og bemanning og barn sees på under et.

Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av året. Tre av disse ukene skal avvikles i hovedferieperioden( 1 juni- 1 september), hvorav to av disse skal være sammenhengende. Foreldre skal innen fristene oppgitt i årsplan gi barnehagen endelig beskjed om når barna skal ha ferie, slik at barnehagen kan sette opp bemanning etter dette. Dersom ferielapper for sommerferien ikke er levert barnehagen innen fristen, settes barnet automatisk opp på ferie de 3 siste ukene i juli.

§ 23 Opptaksmyndighet.

Barnehagen skal delta på samordnet opptak i Drammen kommune og daglig leder foretar opptaket av barn i henhold til opptakskrets og opptakskriterier. De til enhver tid gjeldende regler for samordnet opptak skal følges. Samvirkelagets målsetning om full dekning av barnehagens til enhver tid disponible plasser skal alltid prioriteres. Barn som blir tatt opp i barnehagen får i utgangspunktet plass til skolepliktig alder.

§ 24 Opptaksperiode.

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig med samordnet opptaksprosess. Hovedopptaksperioden er 01.03 - 31.05. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet og i henhold til opptakskrets /opptakskriterier utenom samordnet opptak

§ 25 Opptakskrets.

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år og barnehagens opptakskrets defineres som: barn med fast bostedsadresse på Konnerud samt personalbarn.

§ 26 Opptakskriterier.

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (jfr. lov om barnehager § 13).

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester (jfr. lov m barnehager § 13).

3. Medlemmene - dvs. søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

4. Personalbarn.

5. Søsken som søker plass samtidig.

6. Tidligere Medlemmer.

7. Ventelisten forøvrig prioritert ut fra hvordan den eksisterende gruppa er sammensatt med tanke på alder og kjønn samt målet om fullt belegg.

§ 27 Klage.

Søker kan i henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehageloven § 6 klage på vedtak fattet av barnehagen. Klagen sendes da Drammen kommune. Får klager medhold, skal denne tilbys første ledige plass etter søkere blant opptakskriteriene punkt 1 og 2.

§ 28 Foreldrebetaling.

Den til enhver tid gjeldende foreldre betalingen fastsettes av styret, i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det gis søsken - og inntektsmoderasjon på linje med retningslinjer i Drammen kommune. I månedsbetalingen inngår det foruten foreldrebetalingen også kostpenger for melk og mat til 3 måltider (frokost, lunsj og fruktmåltid) med unntak av de dagene barna har med turmat. Foreldrebetalingen forfaller forskuddsvis den 1. i måneden.

Annen betalingsdato må skriftlig avtales med barnehagens styrer. Manglende betaling oversendes barnehagens inkassobyrå etter 1 purring. Ethvert mislighold av betaling ansees som vesentlig mislighold i henhold til disse vedtekter og kan derfor sies opp med umiddelbar virkning fra første måned etter misligholdet. Tapet av andelen medfører da tap av retten til bruk av barnehageplass i AL Røyseplassen barnehage. Skriftlig oppsigelse skal da leveres personlig fra daglig leder til Medlem eller sendes med rekommandert sending til den som har signert Samvirkebeviset.

Dersom en Medlem har utestående foreldrebetaling eller andre utestående fordringer ved oppsigelse, forbeholder Samvirkelaget seg retten til å unnvære refusjon av innestående Samvirkekapital.

§ 29 Sykdom, helsekontroll og medisinering.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Hvis barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er friskt nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles.

Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foreldres ansvar. Pedagogisk leder på barnets avdeling kan inngå egen avtale med foresatte om medisinering. En slik avtale skal foreligge skriftlig i barnehagen.